skip to Main Content

6.-16. jaanuarini tähistab ülemaailmne adventkogudus 10-päevast palveaega.  Allpool on ära toodud teemad, millele võiksime sel perioodil erilist tähelepanu pöörata ja need teemad ka palves Jumala ette tuua.

2016-10Days-855x420

1. päev – meie suurim vajadus: Püha Vaim

„Kui nüüd teie, kes kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” (Lk 11:13)

Palu, et Jumal ilmutaks sulle järjest rohkem oma iseloomu.

Palu, et Jumal võiks su Vaimule vastuvõtlikuks muuta.

Kas on midagi, mis takistab Pühal Vaimul sinu südamesse tulemast. Palveta nende asjade pärast.

Palu, et koguduse juhid tunneksid enam vajadust Püha Vaimu juhtimise järele.

Palveta iga koguduseliikme pärast, et kõik tunneksid südames põletavat soovi võita hingi Kristusele

Palveta linnamisjoni eest.

 

2. päev – meie suurim kingitus Jumalale: meie elu

„Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.” Rm 12:1

Palu Jumalat, et Ta võtaks ära kõik, mis takistab sind Jumalale andmast kogu oma aega, jõudu, raha, võimeid, hirme, lootusi, tahet. Ütle Talle, et tahad üleni Kristusele kuuluda.

Palu, et Jumal aitaks sul Jeesuse moodi palvetada: „Mitte minu, vaid Sinu tahe sündigu.”

Palveta oma perekonnaliikmete pärast, kes ei ole end täielikult Kristusele üle andnud.

Palveta, et sinu kohaliku koguduse pastor ja koguduse juhid annaksid end täielikult Jumala käsutusse.

Palveta oma koguduse noorte pärast, et nad leiaksid rõõmu oma elu allutamises Kristusele ja Temale järgnemises. Nimeta neid palves nimepidi.

 

3. päev – Kristus meie sees

„Sest nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.” Gl 2:20

Kas sind ümbritsevad inimesed näevad, et Kristus elab sinu sees? Palu Jumalal oma ellu tulla ja paista sinu kaudu teistele.

Palu, et Jumal annaks sulle usku selleks, et Kristuse õigus enda omaks vastu võtta.

Kas sa näed oma elus isekust? Palu, et Jumal muudaks sind isetuks.

Palu alandlikku ja tasast südant, et Kristus võiks sinus elada.

Palu tänulikku südant, et võtta vastu kõik see, mis meile prohvetikuulutuse vaimu kaudu on antud.

4. päev – Kristusesse jäämine

„Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.” Jh 15:4, 5

Palu, et Jumal annaks sulle parema arusaamise vajadusest Tema külge jääda. Palu ka, et Jumal annaks sulle tarkust, kuidas seda praktiliselt teha.

Palu, et kõik adventkoolid võiksid tõepoolest olla adventteoloogia ja -hariduse pakkumise kohtadeks.

Palu jätkuvat huvi Taanieli ja Ilmutusraamat uurimiseks.

Palu, et inimesed mõistaksid ja kuulutaksid pühamu tõde.

Palu, et Kristus ja Tema elu, surm, ülestõusmine, taevane teenistus ning tagasitulek võiksid tõeliselt olla meie tähelepanu keskmes.

 

5. päev – rohkem kui võitjad

„Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.” Rm 8:37

Palu Jumalalt tahet pattu võita.

Palu kõigi lähedaste pärast, kellel on vaja oma elus pattu võita.

Kas sinu elus on veel ebajumalaid? Too need Jumala ette ning palu, et Ta paneks su südamesse vastumeelsuse nende asjade suhtes.

Palu, et kiriku juhid laseksid Jumalal oma elus patu võita.

Palveta, et Jumal muudaks su alandlikuks, et sa näeksid oma nõrkusi ning saaksid paluda väge nende võitmiseks.

 

6. päev – kuulekuse rõõmustada

„Ma tahan ennast rõõmustada sinu käskudega, mida ma armastan.” Ps 119:47

Kas sa teed rõõmuga seda, mida Jumal palub sul teha? Palveta, et Jumal annaks sulle tahet rõõmsalt teha kõike, mida Ta palub.

Palveta, et koguduse noored avastaksid enda jaoks kuulekuse rõõmu.

Palu, et Jumala armastus avalduks Tema koguduses täiuslikult.

Palveta, et järjest enam rõhutatakse kuuepäevase loomise imelist doktriini.

Palveta kõikide noorte pärast, kes käivad mittekristlikes ülikoolides, et neist võiksid saada misjonärid seal, kus nad on.

 

7. päev – elu, mis on teistele õnnistuseks

„Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” Jh 7:38

Palu, et Jumal annaks sulle usku, isegi kui saatan püüab sind hirmutada, et sa teistele Jeesusest ei kuulutaks.

Palu Jumalalt armastust Tema kadunud laste vastu.

Palu ligitõmbavat Kristuse-sarnast iseloomu, mis tõmbaks inimesi Jeesuse poole.

Palveta, et kõiki sotsiaalmeedia kanaleid saaks kasutada selleks, et viia kolme ingli kuulutus looval ja värskel moel inimesteni.

Palveta, et koguduseliikmete arv, kes osalevad misjonitöös, kasvaks jõudsalt.

 

8. päev – Kristus perekonnas

„Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat.” 1Jh 4:7

Palu, et Jumal täidaks su südame Püha Vaimuga ning muudaks su perekonnale elavaks näiteks.

Palveta, et kõik su pereliikmed võiksid kasvada Kristusele ligemale.

Palu, et adventperekonnad ja koguduse juhtide perekonnad võiksid peegeldada maailmale Kristust.

Palu, et „Suure võitluse” raamatujagamise projektid võiksid suurelt vilja kanda.

Palveta, et lapsevanemad võiksid peegeldada Kristust ning kasvatada oma lapsi Jumalariigi jaoks.

 

9. päev – Kristus koguduses

„Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.” Jh 17:23

Palu, et Jumal valmistaks sinu südant, et sa saaksid vastu võtta Püha Vaimu.

Palu perekonna ühtsuse pärast.

Palu Jumalal oma kogudust puhastada nii, et iga külastaja tunneks Püha Vaimu ligidalolu.

Palveta koguduse juhtide pärast, et nad töötaksid armastuses ja üksmeeles, et lõpetada töö, mille Kristus meile jättis.

Palu üleilmse koguduse ühtsuse pärast, mis põhineb Jumala Sõnal, alandlikul palvel, Püha Vaimu väel, koguduse korra austamisel ning ühisel misjonitööl.

Palveta, et me võiksime rohkem aega veeta Piiblit õppides ja palvetades, lubades Jumalal oma rahvast Tema tahte, mitte meie tahte järgi juhtida.

 

10. päev – Kristus kogukonnas

„Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” Ap 1:8

Palu, et Jumal tekitas sinu naabrite südames nälja ja janu Tema järele.

Palu Püha Vaimu, et sa mõistaksid, kuidas jõuda oma kogukonnani armastusetegude, vajaduste eest hoolitsemise, usalduse ja kutsega järgida Jeesust.

Palveta kristliku kirjanduse laiema leviku pärast ning kirjandusevangelismi pärast.

Palveta selle pärast, et sa mõistaksid hingamispäevakooli erakordset olulisust, mis keskendub osadusele, misjonile ja piibliõppele.

Palveta väikegruppide pärast, nii et iga koguduseliige võiks saada üheks väikegrupi liikmeks.

 

11. päev – ülirohke elu

„Siis ütles Jeesus taas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb – ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali –, ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki ma pean juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane.” Jh 10:7-16

 

Mõned ideed, kuidas ehitada üles hingamispäevahommikust jumalateenistust 10-päevase palveaja lõpus.

Jh 10:7 –16 võib olla jutluse aluseks või seda lugu võib kasutada selleks, et selle baasil siduda üheks tervikuks lugusid sellest, kuidas Jumal on palveaja jooksul tegutsenud.

Tunnistused – võtke rohkelt aega tunnistuste ja vastatud palvete jagamiseks. Julgustage inimesi lühidalt rääkima, mida Jumal palveaja jooksul tegi. Osa tunnistusteks võiks olla planeeritud, mõned võivad olla spontaansed.

Palveaeg – kutsuge terve kogudus ühiselt palvetama. Keegi võib palvetamist eest vedada, võib kasutada piiblitekste, inimesed võivad palvetada ühise kogudusena või väikestes gruppides. Teenistuse jooksul võib kasutada erinevaid palvetamise meetodeid.

Laulmine – see on päev, mil rõõmustada kõigest sellest, mida Jumal on teinud. Laulmine on selleks hea vahend. Kui mõnel väikesel grupil kujunes palveaja jooksul välja oma nö motolaul, siis laulge seda kindlasti terve kogudusega.

Tulevikuplaanid – kui Jumal juhatas teid selle aja jooksul mingi kindla misjonitöö vormi suunas, siis andke sellest oma kogudusele teada, et teisedki saaksid ühineda.

Lapsed ja noored – Hea oleks lastejutt, mis räägiks palvest. Kui regulaarsetel palvekogunemistel käis ka lapsi või noori, siis paluge ka neil oma tunnistust jagada või palveaega juhtida.

Paindlikkus – Olge oma plaanide tegemisel paindlikud ning andke Püha Vaimule võimalus teenisust juhtida.

 

Kümnepäevase palveaja inglisekeelne kodulehekülg. 

Back To Top